Vergide Haftanın Özeti 1

Değerli okuyucular mevzuat o kadar hızlı değişiyor ki bazen takip etmek, analiz etmek ve değerlendirmek için zaman yetersiz kalıyor. Sadece çıkan kanunları takip etmek yetmiyor, tebliğ, genelge, yönetmelik gibi ikincil mevzuatın uygulamaya yönelik detaylarını da bilmek gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak akademisyenlerin, uzmanların ve yargının muvazaalı konulara ilişkin değerlendirmelerini de makalelerden takip etmek gerekiyor.

Tüm bu değerlendirmelerden sonra zaman zaman analizlerde kullanmak, çözüm ortaklarımızın ve web blogumuzun ziyaretçilerinin haftanın özetini bulabileceği  şekilde  haftalık özet sunmaya başladık.

13 – 17 Nisan haftasını geride bıraktık ve 20 – 24 Nisan haftasına girdik, işveren, vergi mükellefi ve muhasebe mesleğini icra edenler açısından önemli ve yoğun bir haftaya girdik diyebiliriz. Aslında Nisan ayı bütün bir yılın mücadelesinin sonucu olarak Kurumlar Vergisi beyanının hazırlanacağı, yıllık kontrol ve analizin yapıldığı son kayıtların değerlendirildiği yoğun bir ay. Bu süreçte devam eden olağan işlerinde zamanında yapılması mesleğin kaçınılmaz cilvesi diyelim…
6637, 6639 ve 6645 sayılı torba kanunlarla Vergi Mevzuatında önemli değişiklik ve eklemeler yapıldı.  ÖTV, VUK  tebliğleri yayınlandı.
6637 Sayılı yasa ile vergi mevzuatımıza ve literatüre  elektronik tebliğ, elektronik yoklama ve sermaye amortismanı gibi yeni terimler girmiş oldu.
6637 Sayılı yasa, 6639 Sayılı yasa  geçtiğimiz haftalarda  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın tebliğleri var, sırasıyla değerlendirelim..
1- 449 Sıra Nolu VUK Tebliği ile Geriye Dönük Mükellefiyet Tesislerinde Verilemeyen Beyannamelere Ceza İçin Süre Tanınacak;
10.0.4.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan ve yürürlüğe giren 449 sıra nolu VUK tebliği ile resen geriye dönük mükellefiyet tesisinde  hemen ceza kesilemeyeceği, ilgili yazı mükellef tebliğ edildiği tarih itibariyle geriye dönük beyanların verilebilmesi için  15 gün süre verileceği açıklamasına yer verildi. Tebliğin tamamını görüntülemek için tıklayınız..
2- ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
20.04.2015 tarihli Resmi Gazete yayımlanan ve 01.05.2015 tarihili itibariyle geçerli olacak olan Kara, deniz ve hava taşıtlarından oluşan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye ilişkin olarak, daha önce yayımlanan ÖTV Genel Tebliğlerinin ilgili bölümleri günümüz koşullarına uygun şekilde revize edilmiş; basit, sade ve anlaşılabilir tek tebliğ haline getirilmek suretiyle “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği” olarak yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğin indeksli haline  ulaşmak için tıklayınız…

Maliye Bakanlığı’nın tebliği ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı listede yer alan yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet gibi gibi taşıtlara ilişkin mevzuattaki dağınık yapı giderilerek, farklı düzenlemelerin içinde yer alan istisna uygulamalar bir araya toplandı.
Tebliğde, “ihracat, ithalat istisnaları, petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere taşıt alımlarında istisna, diplomatik istisna, Türk Hava Kurumunun alımlarında istisna” şartları, bunlardan yararlanabilecekler ve yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar da yer aldı. Vergilendirme işlemleri, verginin ödenmesi, verginin belgelerde gösterilmesinin örneklerle anlatıldı.

- MALUL VEYA ENGELLİLERİN TAŞIT ALIMLARINDA İSTİSNA

Tebliğ ile malul ve engellilere yönelik yürürlükte olan ÖTV istisna düzenlemelerine açıklık getirildi.

“Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında, taşıtta tadilat aranmayan istisna uygulamasına” göre,  Kanuna ekli 2 sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan “1600 santimetreküp  veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi taşıtların, eşya taşımaya mahsus, 2 bin 800 santimetreküp  veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up gibi taşıtların, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin”  engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesna olacak.

Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmayacak.

Engellilik Derecesi yüzde 90’ın altında olanların taşıt alımlarında istisna uygulamasına göre de söz konusu taşıtların, bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesna olacak. İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması ve malul veya engelli tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şart olacak.

 3- 6637 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik ve İlaveler 
3.1. Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri

Elektronik tebligat düzenlemsi yapılmıştır, Kanun’un 5. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun geçici 107/A. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle elektronik tebligatta, tebligatın yapılma zamanı belirlenmekte, tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Elektronik yoklama terimi mevzuata girmiştir, Kanun’un 6. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’a bir madde eklenmiş, yoklamanın elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

3.2. Katma Değer Vergisi Düzenlemeleri

Uluslararası kuruluşlar ve bunların mensuplarına sağlanan istisnanın kapsamında değişiklik

Kanun’un 3. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 26. maddesinde yapılan düzenleme ile BM, NATO VE OECD ile bunlara bağlı özel ihtisas kuruluşları ve  ev sahibi hükümet anlaşmaları ile ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların, bunlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının ve bunların T.C. vatandaşı olmayan yöneticilerinin alımlarında KDV istisnası uygulanması öngörülmektedir.

Transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere yapılan teslim ve hizmetlerde istisna

Kanun’un 24. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’na  eklene geçici 34. madde ile yürürlük tarihinden önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletler arası antlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 01.01.2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

3.3. Özel Tüketim Vergisi Düzenlemesi

Kanun’un 4. maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde değişiklik yapılmış.

Düzenlemeyle, diplomatik temsilcilik ve konsolosluklar ile bunların diplomatik haklara sahip mensuplarının yanı sıra ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarının akaryakıt, madeni yağ, solvent, kara, hava ve deniz araçları, alkollü içecek ve tütün mamulü alımlarında KDV istisnasına paralel olarak ÖTV istisnası da tanınması sağlanmıştır.

3.4. Kurumlar Vergisi Düzenlemesi

Kanun’un 8. Maddesinde yapılan düzenlemeyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları teşvik edilmiştir. Yeni kurulan şirketler ve nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan sermaye üzerinden, Merkez Bankası tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın % 50’sinin, kurumlar vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır.

Bu düzenleme ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç, nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinden kaynaklanan ya da ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımlarının indirim hesaplamasında dikkate alınmaması şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Eğer Kurumlar Vergisi matrahı yetersiz kalırsa indirilemeyen kısmın  sonraki yıla devri mümkündür.

Bu düzenleme 01.07.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kanun metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız...

4. 6639 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler
6639 Sayılı Kanun 15.04.2015 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 12. maddesiyle, 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun’da değişiklik yapılarak, bu kapsama giren bazı dernek ve kurumların Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hususuna açıklık getirilmektir.Kanunun 13 üncü maddesiyle, Türk Kızılay’ının yurt içinde ve yurt dışında, yardım operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerde uygulanmak amacı ile bağışlarla finanse edilen ve sadece yardıma konu olan mal ve hizmet alımlarına KDV istisnası getirilmektedir.Kanunun 14 üncü maddesiyle, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden doğan kazançlara ilişkin düzenleme yapılarak 31.12.2018 tarihine kadar madde kapsamında öngörülen devir işlemlerinden dolayı kazanç oluşmayacağı düzenlenmekte ve aynı işlemler ile ilgili teslimler katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından istisna edilmektedir.

Kanunun 17 inci maddesiyle, Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmeler adına önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh veya tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile bu vergiler ve geçici vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının; bu alacaklarla ilgili olarak açılmış bulunan tüm davalar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin uygulanmasına yönelik açılmış tüm davalardan, Haziran ayının sonuna kadar vazgeçilmesi şartıyla tahsilinden vazgeçilmektedir.

Kanunu metnine ulaşmak için tıklayınız..
5. 6645 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler

6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. (Resmi Gazete tarihi işlenecektir)

5.1. GVK’da Asgari Geçim İndirimi Değişikliği 
6645 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi değiştirilerek, üçüncü çocuk için uygulanan asgari geçim indirimi tutarında artış yapılmıştır,  üçüncü çocuk için asgari geçim indirimi tutarı, asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 5’i oranında iken, yeni düzenlemeyle bu oran %10 olarak düzenlenmiştir. (Yürürlülük tarihi; 01.05.2015)
5.2. İşbaşı Eğitim Programlarından Faydalananlara Ödenen Ücretlerin Gider Kaydedilmesi
6645 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent eklenmiştir;
“11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).”
——
Sizleri vergi ile yorduk, birazda gülelim…
Vergi Fıkrası
Bir Fransız, bir Amerikalı, bir Alman ve bir Türk, deniz kazası sonucunda ıssız bir adaya düşmüşlerdi. Bir hafta sonra Fransız konuştu:
– Ben yokken şimdi sevgilim kaç kez evime gelmiş, beni çok merak etmiştir.
Amerikalı atıldı:
– Ben yokken bütün medya gelmiş, beni arıyordur mutlaka.
Alman:
– Ben yokken patronum, yeni projeler için beni aramıştır mutlaka.
Ve Türk:
– Ben yokken kim bilir ne zamlar, ne vergiler gelmiştir!
 Para İnsanı Bozar mı?
Muhasebe mesleği icra eden tüm meslek mensubu ve danışman arkadaşların ne kadar yoğun günler geçirdiğini biliyoruz. Parasal değerlerle uğraşıyoruz ve bazılarımız kazanıyor, bazılarımız kazananları görüyor ve gözlemliyoruz. Şimdi sizi TED’in Para İnsanı Bozar mı başlıklı videosu ile başbaşa bırakıyorum.

Hakkında Cihat Ertürk

1980 Doğumluyum, Bilgisayarlı Muhasebe, İktisat ve Maliye bölümlerinde sırasıyla ön lisans, lisans ve yüksek lisansıımı tamamlayarak 2005 yılında Mali Müşavir 2020 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandım. Uzmanlık alanım vergi, şirketler, sosyal güvenlik gibi konulardır...

Kontrol edin

Kosgeb Destekleri

Kosgeb Geri Ödemesiz İşletme Geliştirme Destekleri

KOSGEB GERİ ÖDEMESİZ İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ İşletmelerin ömrü ülkemizde ortalama 5 yıldır. İstihdama destekleri ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »