Torba Yasa Maddeleri 2014

 

Torba Kanun Detayları
Torba Yasa Maddeleri

Başta kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması olmak üzere çok sayıda vergi düzenlemesini içeren 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanun, 12.09.2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Kanun’un başlığı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun”dur.

Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 149 maddeden oluşan Kanun,  halk arasında torba kanun, torba yasa, af paketi, af kanunu olarakta bilinmektedir. Kanun bazı başka düzenlemeler yanında;

– Kesinleşmiş vergi ve sigorta primi borçlarının yeniden yapılandırılmasına,

– Kasa hesabı ve ortaklardan alacaklarla ilgili kayıt ve muhasebe düzeltmelerine

ilişkin hükümler içermektedir.

Aşağıda, Kanun’da yer alan vergi düzenlemeleri açıklanmıştır.

Kanun’un çok sayıda maddeyi içermesi ve vergiyle ilgili maddelerin de dağınık olması ilgili maddelere ulaşımı zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu gidermek amacıyla, madde numaralarını gösteren bir Tabloya Bültenin sonunda yer verilmiştir.

A) Kesinleşmiş Bazı Kamu/Kamusal Alacakların Yeniden Yapılandırılması

1) Yapılandırmanın Kapsamı

Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.

Alacak türü Dönemi
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları – 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları– 2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları– 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli ve idari para cezaları ile asli ve fer’i amme alacakları (Kanun’da sayılan bazı cezalar, paylar ve hisseler kapsamda değildir.) Kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımı tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan alacaklar
Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olduğu halde kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar
Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği verilen para cezaları 30.04.2014 tarihinden önce verilen idari para cezalarından kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 8183 sayılı Kanun kapsamına giren; gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları 30.04.2014 tarihinden önce, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan alacaklar.

Aşağıda sayılan bazı kamu alacakları yapılandırma kapsamına alınmamıştır:

– Petrol Kanunu’na göre ödenen Devlet hissesi ve Devlet hakkı

– Şeker Kanunu’na göre ödenen şeker fiyat farkı

– Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna göre ödenen akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı

– Maden Kanunu’na göre ödenen Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu

– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenen kılavuzluk ve römorkörlük hizmet payı

2) Ödenecek ve Silinecek Tutarlar

Kanun kapsamına giren alacaklar için yapılandırmadan yararlanılması durumunda ödenecek ve silinecek tutarlar aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.

Ödenecek Tutarlar Silinecek Tutarlar
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar
– Vergi asıllarının tamamı– Vergi aslına bağlı cezaların tamamı– Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si

– Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine, Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ- ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar

– Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si– Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar
– Gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların tamamı– Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının % 50’si– Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı

– Sayılan kamu alacakları için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ- ÜFE) aylık değişim oranına göre hesaplanan tutar

– Alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı– Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının kalan % 50’si 

 

3) Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uygulamasından Yararlanma Prosedürü

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasından yararlanmak için Kanun’un yayımını izleyen ikinci ay olan Kasım 2014 sonuna kadar yazılı olarak başvurulacaktır.

Düzenlemeden yararlanacaklar için Gelir ve Gümrük İdarelerinin örnek başvuru formları hazırlayacağı ve yayınlayacağı tahmin edilmektedir.

Öte yandan, düzenlemeden yararlanılması, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartına bağlıdır. Bu nedenle Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuracakların, tahsilât işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecektir.

4) Ödeme Zamanı ve Ödenecek Tutar

Yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç tutarının peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapmaları mümkündür.

Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara, ilk taksiti Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ay olan Aralık 2014’den başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde, en çok 18 eşit taksitte 36 aya kadar vade tanınmaktadır.

Öngörülen ödeme koşullarına göre;

– Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacak,

– Taksitle ödeme olanağının kullanılması durumunda, taksitler tercih edilen ödeme süresine göre belli bir katsayıyla artırılacak, artırılmış tutarlar taksit sayısına bölünerek borç tutarı eşit taksitler halinde ödenecektir. Tercih edilebilecek taksit sayısı, tercih edilen taksit sayısına göre ödeme vadesi ve ödeme vadesine göre ödenecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak katsayılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Seçilen Taksit Sayısı

Ödeme Süresi (Ay)

Katsayı

6

12

1,05

9

18

1,07

12

24

1,10

18

36

1,15

5) Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi

Kesinleşmiş borçlarını yeniden yapılandırarak taksitle ödemek isteyenlerin, taksitlerini zamanında ödemeleri gerekmektedir.

Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilebilmektedir. Ancak bu durumda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı tamamen kaybedilmektedir.

6) Cari Dönem Vergilerinin Zamanında Ödenmemesi

Kanun’a göre;

– Yıllık gelir veya kurumlar vergileri,

– Stopaj gelir/kurumlar vergisi,

– Katma değer vergisi ve

– Özel tüketim vergisi

için yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan bu borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakları kaybedilmektedir.

7) Davaların Sonlandırılması

Kanun’a göre, yapılandırma olanağından yararlanılabilmesi için kapsam giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekmektedir.

Bu nedenle yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuracakların, tahsilât işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecektir.

B) Kasa Hesabının Düzeltilmesi

Kanun’la, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını düzeltme olanağı getirilmiştir.

Düzenleme kapsamına;
– Mükellefler açısından – Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri
– Düzeltilecek kıymetler açısından – Kasa mevcudu
– Dönem açısından – 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenen bilançoda görülen ve gerçekte işletmelerinde bulunmayan tutar
girmektedir.

Düzenlemeye göre, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu;

– Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın (Aralık 2014) sonuna kadar vergi dairesine beyan edilerek düzeltilebilecek,

– Beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanarak vergi aynı süre içinde ödenecektir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan kasa mevcudunun düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler;

– Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek,

– Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

C) Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi

Kanun’la, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan ortaklardan alacaklar hesabını düzeltme olanağı getirilmiştir.

Düzenleme kapsamına;
– Mükellefler açısından – Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri
– Düzeltilecek kıymetler açısından – İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla(ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarı
– Dönem açısından – 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenen bilançoda görülen net alacak tutarı
girmektedir.

Yasal düzenlemeye göre, kapsama giren net alacak tutarı;

– Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın (Aralık 2014) sonuna kadar vergi dairesine beyan edilerek düzeltilebilecek,

– Beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanacak vergi aynı süre içinde ödenecektir.

Kapsama giren net alacak tutarının düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler;

– Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek,

– Kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

D) 6111 Sayılı Af Kanunu’yla Karşılaştırma

Yapılan düzenlemeler, esas olarak 2011 yılında uygulanan 6111 sayılı Af Kanunu ile yapılan düzenlemelerin bir kısmıyla aynı içeriktedir. Ancak yeni Kanun’un kapsamı 6111 sayılı Kanun’un kapsamına göre son derece sınırlıdır. Aşağıda yeni Kanun ile 6111 sayılı Kanun’un kapsamı Tabloda karşılaştırmalı olarak yer almaktadır.

 

6111 Sayılı Kanun

Yeni Kanun

Kesinleşmiş vergi borçları

VAR

VAR

İhtilaflı vergi borçları

VAR

YOK

İnceleme aşamasındaki işlerin tasfiyesi

VAR

YOK

Matrah artırımı

VAR

YOK

Kasa hesabı düzeltmesi

VAR

VAR

Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltmesi

VAR

VAR

Stok hesaplarının düzeltilmesi

VAR

YOK

E) Diğer Düzenlemeler

Kanun’da yer alan diğer düzenlemeler şunlardır:

– Kanunda sayılan kıymetli taşların (Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, inci ve kübik virconia) tesliminde uygulanan katma değer vergisi istisnası, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi ile sınırlandırılmıştır. Bu durumda sayılan kıymetli taşların nihai tüketicilere satışı ile borsa dışında ve borsa üyeleri haricindeki kişi ve kuruluşlar tarafından alım satımı KDV’ye tabi tutulacaktır.

– Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.l.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır.

G.T.I.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı(%)

71.01 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

7104.90.00.00.19 (Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)Diğerleri

20

71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.16 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

20

 

Bu değişiklik sonucu, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, inci gibi değerli taşların ithalinde uygulanan % 20 oranındaki ÖTV kaldırılmış bulunmaktadır. Aynı şekilde değerli taşların işlenmesi sonucu yine taş olarak tesliminde de ÖTV uygulanmayacaktır. Değerli taşlardan mamul ziynet eşyaları ise (kıymetli taş veya inciden mamul saat kayışları hariç) ÖTV’nin konusuna girmediğinden, ziynet eşyalarında ÖTV yönünden bir değişiklik olmayacaktır.

Sonuç itibariyle değerli taşlarda uygulanan % 20 oranındaki ÖTV kaldırılırken, bunların borsa dışında satışında % 18 oranında KDV getirilmiş olmaktadır.

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilen yabancılara, ikamet tezkeresinin harçsız olarak verilmesi öngörülmüştür. Süresiz çalışma izninin verilmesinde çalışma izni harcı ödemesi kaldırılmamakta olup bu harç ödenmeye devam edecektir.

– 5510 sayılı Kanun’un geçici 41. maddesi kapsamında, bazı kurum ve kuruluşların, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık, bu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazlar SGK tarafından satın alınabilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle, bu madde kapsamında taşınmazların, SGK’ya devir ve teslimi ile bu taşınmazların SGK tarafından devir ve teslimi 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV Kanunu’nun 30/a maddesinin uygulanmaması öngörülmekte, böylece devredilen taşınmazlarla ilgili yüklenilen KDV’nin indirimine imkân verilmektedir.

– Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun, Kuruma sağlanan vergi ayrıcalıklarıyla ilgili maddesi başlığıyla birlikte değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

– Yapılandırılan kamu alacaklarına benzer şekilde, oda ve borsalara olan aidat borçlarının yeniden yapılandırılması öngörülmüştür.

– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 1. maddesinde belirlenen cihazları imal ve ithal edenlerin, bu Kanun kapsamında bandrol veya etiket almaları gerekmektedir. Bu zorunluluk mevcut düzenlemeye göre, cihazların satışından önce yerine getirilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle, ithal edilen cihazlar için bandrol veya etiketlerin, cihazların serbest dolaşıma girişinde alınması hükme bağlanmıştır. Kanun’la ayrıca, TRT’ye Kanun’la verilen gelirlerin toplanması ve izlenmesiyle ilgili geniş yetkiler verilmiştir.

– Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için uygulanan sigorta primi desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmıştır.

 

TABLO

 

İlgili düzenlemelere daha kolay erişim amacıyla, Kanun’da yer alan vergi ve benzeri düzenlemelerin yer aldığı maddeler aşağıdaki Tabloda yer almaktadır:

Madde Düzenleme

23

Harçlar Kanunu’nun 88. maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca süresiz çalışma izni verilen yabancılara ikamet tezkeresinin harç ödenmeksizin verilmesi önerilmektedir.

26

Bazı kıymetli taşların teslimi katma değer vergisinden istisna iken, yapılan değişiklikle istisnanın, kıymetli taşların Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi ile sınırlandırılması önerilmektedir.

27

Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 33. madde eklenmektedir. SGK’na borcu olan bazı kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların bu kuruma devri ile bu Kurum tarafından teslimi KDV’den istisna tutulmaktadır.

38

SGK’na çeşitli muafiyetler verilmektedir.

73

Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.

74

Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar net bakiyesiyle ilgili muhasebe düzeltmeleri yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

76

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları yapılandırılmaktadır.

77

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalara ve Borsalar Kanunu kapsamındaki Oda ve borsalara ait aidat borçlarının yeniden yapılandırılması önerilmektedir.

78

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları birlik ve federasyonlara olan aidat borçları yeniden yapılandırılmaktadır.

80

Gümrük vergileri yeniden yapılandırılmaktadır.

81

Sigorta primi borçları yeniden yapılandırılmaktadır.

92

Başbakanlıkça ve Bakanlar Kuruşlunca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağışların vergi matrahından indirimi düzenlenmektedir.

104, 105

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu kapsamında, bazı cihazların ithalinde ödenen bandrol veya etiketlerin ödenme zamanı yeniden düzenlenmektedir.

107

YMM sorumlulukları konusunda düzenleme yapılmaktadır.

116

Bazı mallar özel tüketim vergisi kapsamından çıkartılmıştır.

144

Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için uygulanan sigorta primi desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmaktadır.

145

Yürürlük maddesidir.

 


Hakkında Cihat Ertürk

1980 Doğumluyum, Bilgisayarlı Muhasebe, İktisat ve Maliye bölümlerinde sırasıyla ön lisans, lisans ve yüksek lisansıımı tamamlayarak 2005 yılında Mali Müşavir 2020 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandım. Uzmanlık alanım vergi, şirketler, sosyal güvenlik gibi konulardır...

Kontrol edin

Kosgeb Destekleri

Kosgeb Geri Ödemesiz İşletme Geliştirme Destekleri

KOSGEB GERİ ÖDEMESİZ İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ İşletmelerin ömrü ülkemizde ortalama 5 yıldır. İstihdama destekleri ve …

31 Yorumlar

 1. Efe Mermerci

  Cihan Bey,

  Torba Yasa da Öğrenim/Katkı kredileri ile ilgili yeniden yapılandırma durumu var mı? Yasaya ben göz attım ama bulamadım. Fakat Öğrenim7Katkı kredilerinin 6183 nolu kamu alacakları kapsamındadır ve folayısıyla torbada vardır diye bir söylenti var. Bu ne kadar doğrudur?

  • Merhaba Sayın Efe Mermerci
   Yasa kapsamında vergi dairesi tarafından takip edilen kamu alacakları kapsamında öğrenim katkı kredi borçlarıda yapılandırılabilir.

 2. Merhaba,

  Nakil vasıtalar vergi dairesine ödenecek olan trafik cezaları müracaat edildiğinde mi hesaplanarak tahsil ediliyor. Yoksa sistem tarafından otomatik olarak yeni tutarlar hesaplanarak ekranlara yansıyacak. Örneğin gelir idaresinden baktığımızda görülen trafik cezası yeni tutarını görecek miyiz?

  • Sayın Doğan Yıldız
   Öncelikle trafik cezası tutanağı tahsil edilmek üzere sistemden veya fiziki ortamdan vergi dairesi kayıtlarına girmiş olmalıdır. Aksi takdirde ancak siz elinizde olan tutanakla ödeme yapabilirsiniz. Trafik cezaları için daireye bizzat başvuru yapmalısınız.

 3. murat say

  emlak vergisi için 18/09/2014 tarihinde beyanname verdim 2000 senesinden 2014 senesi arası borc çıktı şimdi ben bu torba yasadan faydalanıyormuyum ..saygılar

  • Sayın Murat Say
   Torba yasadan faydalanıyorsunuz. Faydalanamadığınızı kim söylüyor. Faydalanmanıza rağmen toplam borç tutarı size fazla geldiyse bu konuda bir yorum yapmam doğru olmayacaktır. Hatta ilgili tebliğde ve kanunda açıkca şöyle yazıyor
   – Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları.
   -Ancak siz beyanı 30.04.2014 tarihinden sonra verdiğiniz için vadesi yasanın belirlediği tarihten sonraya kalıyor ve bu nedenle faydalanamıyorsunuz.
   – Bu beyanınızdan önceki borçlarınız yapılandırma kapsamına girer.

 4. Gencay

  Merhaba
  2013 ocak ayında aldığım 30000 tl lik fatura için GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN inceleme sonucunda sakıncalı veya SMİYB (düzenleme) yönünden olumsuz rapor tespiti vardır şeklinde bier yazı aldım.Bu yazıya istinaden muhasebecim o döneme ait kdv tutarlarını hesapladı ve beyanname ve dilekçe ile beraber vergi dairesine götürdüm.Burada bana tahakkukun ekim 2010 tarihinde olduğunu söyleyerek yapılandırmadan yararlanamıyacağım söylendi.Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

  • Merhaba Sayın Gencay
   Konuyla ilgili düzeltme beyanı ve tahakkuku Ekim 2010 olması ve vadesinin 6552 sayılı kanun kapsamında olmaması nedeniyle yapılandıramamışsınız. Ancak eğer düzeltme pişmanlıkla verildiyse daha yüksek borçla karşılaşmamak adına bir an önce ödemeniz gerekmektedir.

 5. yusuf akgul

  Merhabalar,
  Ilgili belediye ye emlak vergisinin ana parasi odendi ancak gecikme faizi 3.500 tl civari tutmakta.torba yasa ile bunun tamamen silinmesi mumkun mu yoksa yapilandirma kapsaminda mi degerlendirecekler.bize soylenen yarisi kadar yani 1800 tl civari parayi yatirmamiz gerekiyormus.

  Tesekkurler.

  • Merhabalar, doğru bilgi verilmiş, gecikme zammı silinerek yeniden enflasyona göre güncellendiği için çıkacak yeni gecikme zammı ile %40 – 60 civarında avantajınız olur, belediyenin yapacağı net hesaplama sonucunda rakamı görebilirsiniz. Daha güncel bilgi paylaşımı ve mali konularda haberler için http://www.muhaseberehberim.com web sitesini de takip edebilirsiniz.

 6. Gazi ŞAHİN

  1996 yılında ilk sigortam oldu bugüne kadar sadece yaklaşık 450 günüm var askerliğimi yaptım torba yasadan yararlanabilirmiyim.
  Saygılarımla

  • Torba yasada erken emekli olmayı sağlayan veya kolay emekli olmayı sağlayan bir hüküm yok ancak taslak halinde olan ve yasalaşması beklenen yeni torba yasada beklentilerinizi karşılayacak düzenlemeler olabilir. Emeklilikle ilgili konularda faydalı olacağını düşündüğüm http://www.sgkhaberci.com web sitesini takip ediniz.

 7. A.D

  su ve atık su bedellerine tahakkuk eden faizler silinemiyormuş.torba yasada af kapsamında olmadığı doğrumu?bilgilendirebilirmisiniz?

  • Torba Yasa olarak bilenen 6552 sayılı yasa gereğince; ASKİ, İSKİ ve diğer illerde ki kurumlara su borcu olan abonelerin cezaları affedilecek, ana paraları ise yeniden yapılandırılarak, borcun taksitle ödenmesi imkanı sağlanacak. Yeni yasa ile 30 Nisan 2014 tarihinden önceki su borçlarının cezalı olan kısmı affediliyor. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen aboneler, borçlarının ana paralarını 18, 24, 30 ve 36 ay gibi taksitlerle ödeyebilecekler. Vatandaşların bu imkandan yararlanabilmeleri için 1 Aralık 2014 tarihine kadar mutlaka ASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

 8. barış semiz

  öğrenciyken evlenenlerle ilgili kyk öğrenim ve katkı kredi borçlarının siilinmesiyle iligili bilgi verebilir misiniz, teşekkürler.

  • Merhaba bu konu uzmanlık alanımıza girmiyor, lütfen sorunuzu Kredi yurtlar Kurumuna iletiniz.

   • refik demir

    Elm sayin erturk
    200 tl kdv den kalan bir borcum mevcut imis . Bu 1240 civarinda faiz eklenmis. Borc 2000 yilindan kalma sanirim.
    bu durumda faiz torba yasaya girer mi

    • Yeni bir torba yasa çıkarsa vergi borçları yapılandırmasını da içerirse elbette faiz tutarında iyileştirme olur.

 9. müslüm parmaksız

  2014 şubat ayında 80 tl lık trafik cezam var Bu cezam torba yasa ile affa giriyor mu?Saygılarımla…

 10. özgür rüya

  merhaba cihat bey yeni çıkan torba yasasında kıdem tazminatı ile ilgili bir sorun olacak. iş yerimde 6.5 yıldır çalışıyorum ve 1995 sigorta girişliyim toplamda 3800 günüm var. sormak istediğim kıdem tazminatı fona devretme yasası bu torba yasası ile çıktı mı ? çıkmadıysa çıkacak mı? ve benim kazanmış olduğum hakları etkiler mi? teşekkürler saygılarımla

  • Merhaba Özgür bey
   Öncelikle şunu ifade edeyim mevcut 6552 sayılı yasada (son tarba yasa) kıdem tazminatı ile ilgili bir hüküm yok, hak kaybınız da yok ve çıkacak herhangi bir yasada kıdem tazminatı ilgili bir hak kaybı söz konusu olmayacaktır! Hükümetin böyle bir hususu göze alması imkansız, alsa bile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir.

 11. Ayşe ODABAŞI

  2013 ten beyan verilmiş olan bir dairem var. 2013 ve 2014 beyanlarım tamam ve vergilerini ödemiştim. dairemin beyanını 28 kasım 2014 tarihinde 2004 yılı öncesine çektirdim ve 2004-2012 arası için borçlandım. tahakkuk tarihi 28 kasım 2014 olduğu için aftan yararlanamayacağımı söylediler. yani beyanın 2004-2012 yılları arası geçmişe yönelik beyan olması değil, işlemin 30 nisan 2014 tarihinden önce yapılmış olması halinde aftan yararlandırılabileceğim söylendi. şimdi ben beyanımın bedelini cezaları ile birlikte ödemek durumundamıyım. yoksa af beni kapsıyormu? kapsıyor ise ilgili kuruma nasıl bir başvuru ile hakkımı alabilirim.?

 12. rifat eken

  Yeni torba yasada gayrimenkul değer artışı yapabilmeye olanak sağlayan bir düzenleme varmi

  • Merhaba Rıfat bey
   Gayrimenkul Değer Artış Kazancında artış sağlayan veya Gayrimenkul Değerleme imkanı sağlayan bir düzenleme 6552 sayılı torba yasada mevcut değildir.

 13. Bulent Ersoz

  Sayin cihat bey vergi dairesinden 2007 yilina ait bir vergi borcu icin mahkemeye verdik mahkemeyi kaybettik.temize basvurduk.su an dosya temizde .yapilandirmadan faydalanmak istedik.vergi dairesi kesinlesmis olmadigi icin olmaz dediler.davadan vazgececegimizi soyledik.yeni yasa boylemidir.

  • Bülent bey 6552 sayılı kanun gereği borç yapılandırması için dava açılmamış olması ve açılmış olan davalardan vazgeçilmiş olması gerekir.

 14. Fırat Kara

  Merhaba Cihat Bey,
  2012 Temmuz ayında aldığım ev için emlak vergisi beyannamesi hiç vermemiştim. 18.12.2014’te beyanname vererek vergi affından faydalanmak istedim. Belediye yetkilileri 30.04.2014’ten önce beyanname vermem gerektiğini söyleyerek; vergi affından faydalandırmadılar. Benim kanundan okuyup, anladığım kadarıyla 30.04.2012’ten önceki vergilerin faizleri ve cezaları vergi affı kapsamına giriyor. Sizce beyannameyi 30Nisan’dan önce vermediğim için aftan faydalanamam doğru bir uygulama mı?
  Saygılarımla.

 15. ismail

  Cihat bey ben bit kamu kurumunda sirket bunyesinde 1100 gun calistim. Sirket ucretsiz mesai yaptirdi, kurumun yeni binaya tasinmasinda bizleri kullandi, ve maasimizi 1 aydan fazla geciktirdigi bile oldu. Tabi kotu muamele de cabasi. 2004 senesinde de isten ayrildim. Her yil girdi cikti yapildi. Ama gun olarak bosluk birakilmadan ayni isyerinde calismaya devam ettim. Bu torba yasadan sonra benim kidem tazminati almaya hakkim varmidir. Zaman asimina girermi. Yine de mahkeme yoluyla hakkimizi arayabilirmiyiz. saygilar.

 16. Tayfun

  Kolay gelsin ben ağustos 2014 te bulunduğum üniversiteden 1 hafta uzaklaştırma cezası aldim cezam torba yasa ile birlikte silinir mi yani kanundan yararlanabiliyor muyum ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »