6655 Sayılı Kanunla Bazı Kanunlarda Süreler Uzatıldı

Sirküler: Vergi  2016/2

Ocak 2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uygulama süreleri 31.12.2015 tarihinde sona eren vergi hükümlerinin sürelerini uzattı ve sanayi işletmelerince makine ve teçhizat amacıyla kullanılan kredilere BSMV istisnası  getirdi.

6655 sayılı kanun 1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Söz konusu Kanunla yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

Uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılan düzenlemeler.  

Gelir Vergisi Mevzuatında Yapılan Düzenleme:

GVK Geçici 67. madde; Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi,

GVK Geçici 68. madde; Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalarda görev alan jokeyler ile jokey yamağı ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde yirmi oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hususlarıyla ilgili

KDV Mevzuatında Yapılan Düzenleme:

Geçici 17. madde: Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesi

Geçici 23. madde: Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların bağışı ve bağışı yapacak olanların bunların temininde KDV istisnası uygulaması

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme:

KVK Geçici 2. madde: Dernek veya vakıflarca elde edilen kesinti suretiyle vergilendirilmiş kira gelirleri ile menkul kıymet faiz gelirlerine; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki atölye ve uygulama birimleri ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin gelirleri ve maddede sayılan bazı ajansların elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağı

konularına ilişkin süreler  31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Uygulama süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılan düzenlemeler;

KDV  Kanununda Yapılan Düzenleme:

Geçici 31. madde: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde satışı dahil) devir ve tesliminde KDV istisnası

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun;

Geçici 1. madde: Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilmesi,

uygulama süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sanayi İşletmelerince Makine ve Teçhizat Alımı İçin Kullanılan Krediler BSMV’den İstisna Edildi.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesine eklenen z bendi ile; imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların; çeşitli finansal kuruluşlardan kredi kullanmak suretiyle yaptıkları makine ve teçhizat yatırımları üzerindeki finansman maliyetlerinin kaldırılmasına, kapasitelerinin ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik yeni makine ve teçhizat yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre verilen sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerinin, münhasıran imalat sanayinde kullanmak üzere aldıkları makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla lehe alınan paralardaki %5 banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.

Hakkında Cihat Ertürk

1980 Doğumluyum, Bilgisayarlı Muhasebe, İktisat ve Maliye bölümlerinde sırasıyla ön lisans, lisans ve yüksek lisansıımı tamamlayarak 2005 yılında Mali Müşavir 2020 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandım. Uzmanlık alanım vergi, şirketler, sosyal güvenlik gibi konulardır...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »