GenelSosyal Güvenlik

İşçinin Ücretli İzin Hakkı Ve Detayları

İçinde bulunduğumuz dönemin yaz ayları olması nedeniyle işçi – işveren ilişkisinde en güncel konu yıllık ücretli izin konusudur. İşçinin,  işyerinde çalışması  sonucu emeği karşılığında ücret alacağı dışında  4857 sayılı İş Kanunu ile sağlanan çeşitli hak ve alacakları mevcuttur. Bu haklardan biri de yıllık ücretli izin hakkıdır.  Özellikle yaz dönemlerinde  tatil amaçlı olarak kullanılan  yıllık ücretli izin hakkı yazımızın konusunu oluşturmaktadır.  Ücretli izin hakkı konusu Anayasa’nın 50. Maddesi doğrultusunda  İş Kanunu Mad. 53 – 61. , Deniz İş Kanunu Mad. 40 , Basın İş Kanunu Md. 21 , Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu md. 26 ve  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği[1] ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.   Bir yıl boyunca işyeri için çalışması sonucunda işçinin ücretli izin hakkını elde etmesinin koşullarını ve  sürelerini   4857 sayılı İş Kanunu’na göre  detaylarıyla inceleyelim:

Ücretli İzin Süreleri 

İş Kanununda düzenlenen yıllık ücretli izin hakkının elde edilebilmesi için işçinin işe başladığı günden itibaren, deneme süresi dahil en az bir yıl çalışmış olması gerekir.  Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

İşçilere verilecek yıllık izin süreleri aşağıdaki gibidir:

a)      Bir yıldan  beş yıla kadar çalışmış olanlara 14 gün,

b)     Beş yıldan fazla onbeş yıldan az çalışanlara 20 gün,

c)      Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla çalışanlara 26 gün’den az olmayacak şekilde izin kullandırılır.

d)     18 yaşından küçük işçilerle 50 ve daha büyük yaştaki işçilere en az 20 gün yıllık ücretli izin kullandırılmalıdır.

Yukarıda belirtilen yıllık ücretli izin  süreler iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

İzne Hak Kazanmak 

İzine hak kazanmak için ücret karşılığında bir iş sözleşmesine istinaden çalışmak gerekir. İşçinin yıllık izne hak  kazanabilmesi için işe girdiği tarihten itibaren  deneme süresi dahil 1  yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir.  Bir işverenin  iş kanunu kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu iş kanunu kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanun veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler de, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında birleştirilerek göz önünde bulundurulur. 

 İzin Talebi Ve İznin Verilmesi 

İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. İşçi yıllık izin isteminde, adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini hangi tarihler arasında kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazar. İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. İzin sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır. Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir.

İzin bitiminde önemli olan bir husus var; yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir.

 

İzin Kullanımında Özellikli Konular 

Yıllık ücretli izin uygulamasında işçilerin ve işverenlerin tereddüt ettiği ve sık karşılaşılan sorulara cevap oluşturacak nitelikte özellik arz eden konuları aşağıda listeleyelim:

 

         Yıllık izin iş günü olarak verilir, dolayısıyla izin  süresi içerisinde bulunan  hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresine ilave edilir.  

         Yıllık ücretli izinlerini işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara talepte bulunmaları ve bu durumu  belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.

         İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde İş Kanunu gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

         İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

         Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

         Bu iznin işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

         Ancak, öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

         İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

         İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

 Emsal Yargıtay Kararları:  

Konu: Yıllık ücretli iznin ispatı

Karar:  Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. ( Yarg. 9.HD, 09.04.2009,  E.38515, K. 10133)

 Konu: Yıllık ücretli izin hakkının ücrete dönüşmesi ve izin ücreti

Karar: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. Mad., iş sözleşmesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenler sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin haklarının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.

…….

O halde, izin ücreti için uygulanması gereken faiz yasal faiz olmalıdır. ( Yarg.9.HD., 05.07.2010, E. 33424, K.22100)

 İzin parası olarak bilinen yıllık ücretli iznin  iş sözleşmesi sona ermeden paraya dönüştürülemeyeceği ve yıllık ücretli iznin işveren  tarafından ispat edilmesi gerektiğine ilişkin Yargıtay’ın 2009 ve 2010 yılında aldığı kararları işverenlerin ve işçilerin dikkate alması gerekmektedir.

 İşçinin anayasal ve vazgeçilemez hakkı olan yıllık ücretli izin hakkının yasal kaynakları ve detaylarını  değerlendirdik. Uygulamada yıllık ücretli izne hak kazanan işçiye izin yerine ücret ödeyerek çalıştırıldığı gözlenmektedir ancak bu durum yasal değildir.  Yazımızda örnek verdiğimiz Yargıtay kararı da iş ilişkisi sona ermeden sadece izin parası ödenerek işçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesinin yasal olmadığını göstermektedir.   Ayrıca izin uygulamasında ispat yükünün işverene ait olması ise işverenin gerekli belgeleri düzenlemesi, arşivlemesi ve gerektiğinde yargıya sunması açısından önem arz etmektedir.


[1]  03.03.2004 – 25391 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Cihat Ertürk

1980 Doğumluyum, Bilgisayarlı Muhasebe, İktisat ve Maliye bölümlerinde sırasıyla ön lisans, lisans ve yüksek lisansıımı tamamlayarak 2005 yılında Mali Müşavir 2020 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandım. Uzmanlık alanım vergi, şirketler, sosyal güvenlik gibi konulardır...

İlgili Makaleler

110 Yorum

 1. cihat bey, ben lmt. şirketi kaydı yaptıracam. bana sıra sıra ilgili evraklar nelerdir, aşama aşama yapmam gerekenler nelerdir? ilgili prosedürü bilmiyorum. yardımcı olursn memnun olurum!

 2. merhabalar,
  03.08.1998 tarihinde başlamış olduğum şirkkette yıllık ücretli izin hakkım 26 gün olarak 03.08.2013 kazanılmış olmaktamıdır. Bana söylenilen 26 gün yıllık izin hakkımı 03.08.2014’de kazandığım buna göre 2015 ağustos ayına kadar 26 gün ve bundan sonraki seneler denmektedir,Beni bu konuda aydınlata bilirmisiniz 2013 ağustos 2014 Ağustos ayına kadar da kazanmışsam eğer şirketten 6 gün alacağım olur mu ?
  Şirkete 2006 yılında Yeni insan kaynakları müdürü başlamıştır 2006 ağustos ayından 2015 ağustos ayına kadar kazanılmış yıllık izin hakkım 186 gün olduğunu söylemektedir doğrusu 192 gün olmalımıdır ?
  saygılar,
  F.D.

  1. Merhaba Fatma Hanım
   01.08.2013 tarihinden sonra izin hakkınız 26 gündür. Firmadan izin süresi alacağınız eksik kullandığınız gün sayısı kadardır.

 3. Merhaba Cihat Bey,

  ssk çalışanıyım. 2014 yılı için kalan 6 günlük izin hakkım var. bu iznimin 3 gününü kullanmak istiyorum.
  Örneğin; 17-18-19 kasım 2014 izin başlama tarihi pazartesi günü yani 17 kasım 2014 mü oluyor yoksa bir önceki cumartesi olan 15 kasım 2014 mü? kısacası yıllık izin hakkımı mesai günü olan hafta içinden yani pazartesi gününden başlata biliyorrmuyum ?

  1. Merhaba Ümit bey
   Yıllık izninizle ilgili böyle bir sıkıntı yok herhangi bir çalışma günü başlayabilir. Bu Cumartesi de olabilir, Pazartesi de olabilir, Çarşamba da……
   Kolay gelsin

 4. Merhaba cihat bey ben elektrik piyasasında calismaktayim 07.12.2005 de ise basladim birsene sigortasız calistim 2007 de sigortami yaptılar 2013 e kadar 10 gün izin kullandim ve suanda 15 veriyolar birde saat 08/00 is sabi aksam 19/30 bitiş.şuan isten ayrılmak istiyorum tazminat hakim varmidir tahmini ne kadar alirim yardimci olursaniz sevinirim tesekkurler

  1. Abdullah bey izin gün sayısı size eksik kullandırılmaktadır, haklarınızı önce firmadan talep etmelisiniz, verilmediği takdirde haklı sebeple iş sözleşmenizi feshederek mahkeme yoluyla kullanmadığınız izinlerin ücretini talep edebilirsiniz.

 5. Cihat bey iyi aksamlar.ben 24 subat 1971 dogumluyum. Sigorta baslangic tarihim 02.10.1993
  ben suanki firmama sigortali olarak 01.01.2009 yilinda girdim.iki yil once firma sahibinden elden borc para aldim.bir ay once alacak verecek hesabimizi gorelim dediler.kidem tazminatini odeyelim cek getir borcunu silelim dediler. Malum kidem tazminatinda degisiklik soz konusu olabilir gorusmelere gore.bunun icin sgk dan 3600 gunu doldurdugum icin yazi aldim tazminatimi alabilmek icin.bu yaziyi sirkete verdim .25.12.2014 tarihinde cikisimi yaptilar formaliteden tabi.ayni firmaya 01.01.2015 tarihi itibariyle tekrar girisim yapildi.aradaki 5 gun firmada calistim.size sorum su: normalde 01.01. 2015 tarihi itibariyle 3 haftalik izin hakkim vardi ama bana giris cikis oldugu icin izin hakkin yok diyorlar.ama ben internetten okudugum kadariyle hakkim devam etmeli yani onceki seneleri birlestirmeleri getekmiyormu bo konuda beni bilgilendirirsrniz cok sevinirim. Simdiden tesekkurler .

  1. Merhaba Hülya hanım, uygulama ile yargı kararları çok uyumlu değil ve muvazaalı bir konu. Ancak konu ile ilgili yorum aşağıdaki şekildedir;
   4857 sayılı İş Kanununun 54. maddesinde Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. şeklindeki kanunun amir hükmüne göre işçilerin, işyerinde ve işverenin diğer işyerlerinde geçen tüm süreleri toplanarak, İzin kıdem süresi bulunduktan sonra, İş Kanununun 53. maddesindeki izin sürelerine uygun olarak yıllık ücretli izinlerinin kullandırılması, kullandırılmayan sürelerinin ücretinin, iş sözleşmelerinin feshi sırasında 4857/59. maddesine göre ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde, İşçilere eksik yıllık izin ücreti ödenmiş olunacağından 4857/57.maddesine muhalefetten aynı Kanunun 103. maddesi gereğince, her işçi için idari para cezası uygulanması gerekecektir.

 6. slm ben 5 yıldır bi firmada çalışıyorum izinlerimi kullanıyorum her hangi bi sıkıntı yok fakat benim bu geçmiş yıllardan kalan izin günlerim var bunları kullanabiliyormuyum yani izinler bir sonraki seneye devreder mi yada bunun ücretini alabiliyormuyum. bana bu önceki senelerimden kalan izinleri ne kullandırıyorlar nede parasını veriyorlar tesekkür ederim şimdiden

  1. Merhaba aynı firmada geçmiş yıldan kalan izinlerinizi kullanabilirsiniz, izin süreleriniz birikir ancak işten ayrılmadığınız sürece kullanmadığınız izinler için ücret talep edemezsiniz.

 7. Merhaba Cihat bey,18 yildir ayni firmada çalışmaktayım geçen yilin aralik ayi ihbar tazminat hakkimi talep ettim giris çıkışım yapildi ve ayni firmada hala çalışmaktayım benim merak ettigim konu 26 günlük izin hakkim ayni sekilde devam edermi? Calistigim firma 2 haftaya düştüğünü iddia ediyor..tesekkurler..

  1. Merhaba Yeter hanım Yargıtayın çeşitli kararlarını incelediğimizde kıdem tazminatınızı aldıktan sonra tekrar çalışmaya başlamış olmanız yeni bir sözleşme olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili olarak işverenle anlaşma yoluna gitmelisiniz.

 8. İyi günler Cihat Bey,
  Ben 24.08.2009 tarihinde işe başladım.05.04.2015 Kendi isteğimle tazminatımı alıp aynı iş yerinde çalışmaya devam edeceğim. Benim öğrenmek istediğim 21 gün olan izin hakkım sıfırlanır mı ? Yani özlük haklarım son bulur mu?

  1. Pelin hanım eğer giriş çıkış yapılmayacaksa sorun yok. Ancak kıdeminizi alarak ayrılırsanız kıdeminiz sıfırlanmış yeni bir sözleşme ile işe başlamış olduğunuz varsayılır ve işveren isterse 14 gün üzerinden izin kullandırmak isteyebilir.

 9. Selam Cihat bey;
  ben yaklaşık 30 yıldır bir özel firmada çalışmaktayım 2008 yılında emekli oldum bir aylık aradan sonra tekrar aynı iş yerinde çalışmaya devam ettim.Firmada geriye dönük kullanmadığım yaklaşık 110 gün civarında kullanmadığım izinlerim var emekli olduğumda aldığım tazmimat içinde yıllık izin parası almadım. Firma bazen yıllık izin defteri ni izin kullanmadığım halde kullanmış gibi gösteriyor ancak bu sadece defterde kalıyor halbuki bunu bordroda ve puvantajda da göztermesi gerekmezmi. Yani ben izin alacağım olduğunu bordrolaromla ispatlayabilirmiyim.

  1. Merhaba eğer ilettiğiniz bilgiler doğruysa, sizin izinli gösterildiğiniz günlerde firmada olduğunuzu ispat edebilirseniz iddanızdan sonuç alabilirsiniz.
   Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız önce sözlü sonra tüm detaylarıyla noter vasıtasıyla yazılı olarak hakkınızı talep ediniz. İzin talep dilekçeniz, yıllık izin defteri gibi belgeler ispat edici belgelerdir.
   Yargıtay’a göre yıllık izinlerin kullanıldığı veya yıllık izin ücretlerinin ödendiği, yıllık ücretli izin defteri veya yıllık izin kayıt belgesi ile kanıtlanmalıdır. Yasa koyucunun yıllık ücretli izin defteri tutulmasını ayrıca düzenlemesi diğer belgelerin sakıncasını gidermek içindir..

 10. Cihat bey merhaba,

  – Sigorta başlangıcım 1998 senesi 12 nci ayı. Ondan öncede çalıştığım bir işyeri mevcut ama sigortasız çalıştırdılar beni. Geriye dönük o senelerden sigorta başlangıcı yapılabilirmi? Yapılırsa da ne yapmalıyım?

  Teşekkürederim.

 11. Cihat bey 23.07.2012 işe giriş tarihim var, 11.05 2015 de işten ayrılacağım toplam hakettiğim izin gün sayısı kaçtır.
  Teşekkürler

 12. mhb iki Yıldır gıda Sektöründe motor kurye olarak çalışıyorum yıllık iznimi bir buçuk ay öncesi istememe rağmen personel yok diye vermiyor bende o tarihte kullanmam için ne yapmalıyım

  1. Merhaba Muammer bey yıllık ücretli izninizi kullanacağınız zaman dilimini işverenle karşılıklı anlaşmanız gerekli. Ancak hiçbir zaman dilimini belirtmeden kullandırmıyorum diyemez, muvazaalı olmaması adına karşılıklı anlaşmanız gerekli. İzni belgeli olarak isterseniz, istediğinizin ispatı da olursa, hiç kullandırılmazsa haklı nedenle sözleşmenizi feshedip, noter ihtarıyla haklı sebeple sözleşme feshinizi bildirip hem kıdem tazminatınızı hem kullanılmayan izin ücretinizi isteyebilirsiniz.

 13. Merhabalar ben 4 Eylül 2014 yılında sigortalı olarak işe başladım 4 eylül 2015 tarihinde 1 yılım tam olarak dolmuş olacak ve bu tarihten itibaren 14 gün yıllık izin hakkına sahip olmaktayım. Eylül ile Aralık ayları arasında bu iznimi kullandığımda 2016 yılında eylüle kadar yıllık izin hakkım bulunmaktamıdır ? Yıllık izin yılbaşından itibaren mi tekrar başlar ?

 14. 1 yıldır özel bir turizm firmasında çalışıyorum. Senelik izin hakkım doldu fakat isyeri 7 gün olarak veriyor izin hakkımı ne yapabilirim. Mesai resmi tatil ve asgari geçim indirimi ücret lerini de vermiyor yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba Meltem hanım eksik veya hiç kullandırılmayan yıllık ücretli izin hakkınız ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığına başvuruda bulunabilirsiniz. Öncelikle bir kez daha yazılı olarak haklarınızı noter ihtarıyla talep edin, sonra İş Teftiş Grup Başkanlığı’na başvuruda bulunun. Yine sonuç alamazsanız dava açarak tüm. haklarınızı alabilirsiniz. Ayrıca bu haksızlıklar size haklı sebeple sözleşme fesih hakkı tanımaktadır.
   Kolay gelsin

 15. Merhabar ben 1 bucuk yildir bir guzellik salonunda calisiyorum sigorta baslangic tarihim 24 nisan 2014 (ise baslama tarihim 24 kasim 2013) ben 15 aralik 2014 te 1 hafta yillik izin kullandim simdi agustosun son haftasi tekrar 1 hafta izin kullanmak istiyorum acaba bu mumkunmudur boyle bir hakkim var midir cevabiniz icin simdiden tesekkurler

  1. Hatice hanım sizin her 1 yıllık çalışma sürenizi doldurduktan sonra 14 iş günü ücretli izin kullanma hakkınız var. Siz yarısını kullanmışsınız, dolayısıyla diğer yarısını da kullanabilirsiniz..

 16. Cihat abicim ben 9senedir bir ozel sirkette calismaktayim sorum soyle ben suan 21 gunluk yillik iznim var ama patronumuz izinlerimizi kendi belirledigi gunlerde veya aylardami izin kullanmamiz gerekli yoksa bunun kanun olarak hakkimiz nedir

  1. Merhaba sizin talebiniz işverenin de onayı gereklidir. Önemli olan uzlaşmadır. İşveren de zorlayamaz sizde zorlayamazsınız, işyerinin gereklilikleri önem arz etmektedir.

 17. Merhaba cihat bey benim işe giriş tarihim 16/06/2008 halen aynı işyerinde devam ediyorum yalnız şöyle bir durum söz konusu ; 3 haftalik izin hakkım var 20 iş günü ama bizim muhasebeci ve işveren bana direniyor senin 20 iş günü cumartesi günleri sayacaksin çünkü biz cumartesi çalışıyoruz diyor ben bunu nasıl belgeletebilirim kendilerine tazminat hakkımı almak için yoksa 2018/06/16 tarihini bekleyip tazminat hakkım doğasını bekleyelimiyim.iki yönlü soru oldu biri cumartesi ve resmi dini tatiller sayılmaz ikinci sorum 10 yıl aynı işyerinde çalışmak kaydıyla tazminat hakkımı ( ihbar hariç ) alabilmenin başka yolu varmı ? Şimdiden Teşekkürler cvp verdiğiniz için

  1. Merhaba Selçuk bey
   Hafta tatili Pazar günüdür, eğer Cumartesi o işyerinde çalışma varsa, görülen o ki var, Cumartesi ücretli izin gün hesabında dikkate alınır.
   Diğer sorunuzu şöyle cevaplayayım; kendi isteğinizle ayrılıp kıdem tazminatına hak kazanmanın koşulu SGK’dan gün sayınızı tamamlayıp yaşı beklediğinize dair bir yazı alıp işverene sunmaktır. Bunu sunarak ihbar süresini de gözeterek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatına da hak kazanabilirsiniz.

 18. Cihat bey merhaba,
  benim sorum haftalık izinle ilgili,
  12 gün aralıksız çalıştım, ne fazla çalışma ücreti ne de tatil ücreti alamıyorum,
  kullanmadığım hafta sonu izni için, hafta içi izin isteme hakkım var mıdır
  Bu şekilde aralıksız çalışmam yasal mıdır
  Bilginizi rica ediyorum.

  1. Merhaba Elif hanım
   Hafta tatili pazar günüdür ve dinlenmeniz gerekir. Eğer çalışırsanız normal günlük ücretinize ilave 1,5 katı kadar daha ücret almanız gerekir. Toplamda 2,5 yevmiye almaya hak kazanıyorsunuz.
   Hafta içi başka bir gün izin kullanma konusu işverenle anlaşmanıza bağlı.

 19. Merhaba Cihat bey,
  çalışan işe giriş tarihi itibariyle ücretli ve ücretsiz izin kullanım gün kaç gündür en az ve en fazla ne kadar kullanabilir. Bilgi veririmisiniz.

 20. Merhaba Cihat bey özel bir şirkette çalışıyorum iş yeri bütün çalışanlara 6 ay ücretli izin verdi bu izinleri bayram mesaisi olan ücretimizi vermeyin izin borçumuzdan düşecekmiş bu yasalmıdır bilgi verirseniz sevinirim

 21. şuan yeni sözleşme imzaladık ama öncesinde çalışmış olmamız dolasıyla izin hakkı ne kadar oluyor

  1. Merhaba ilk işe başladığınız tarih, ne kadar çalıştığınız ve hangi şartlarda sözleşmenizi feshettiğinize dair bilgiler gerekli.
   Sonra tekrar başlangıcınız hangi tarihte, bunları bilmeden ücretli izin hakkında sorunuzu cevaplayamayız.

 22. babaM 52 yaşında (2011 ) yılında işe girdi yillik izinlerini 14 iş günü olarak kullandı 2015 yılında işveren trafindan işten çıkarıldı yılını tamamlamasına 27 gün kala aynı işyerinde 4. yılını doldurmasına 27 gün kala
  yaşi 50 den büyük olduğu için geçmiş yıllardan izin hakkı varmıdır ( 50 yaş üstü 20 iş günü ) son yılında 27 gün eksiği var izin kullandırılmadıı izin parasi verilmedi hakkı varmıdır
  Teşekkürler.

  1. Merhaba yıllık ücretli izin 1 tam yıllık süre dolduruldukça hakkedilir. Eğer babanız işten Çıktığı tarihte izin hakkı için 1 yıllık ek süreyi tamamlamadıysa izin hakedişi yoktur. Ancak 50 YAŞ üstü için tam kullandırılmayan izin sürelerinin eksik kalan günleri için izin ücretini talep edebilirsiniz.

 23. Merhaba cihat bey ben 19 aydir sirkette calisiyorum ilk senelik iznimi kullandim ikinci senelik izin hakkim ne zaman olacak.

 24. Selamün aleyküm cihat bey. 14 günlük yıllık izin hakkımız, hafta sonlarıyla birlikte mi toplamda 14 ? Yoksa (hafta sonları hariç)14 iş günü mü ?

 25. CİHAT BEY MERHABA.BENİN SORUM ŞU ŞEKİLDE.BEN ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE 7.SENEMİ DOLDURDUM.ÇALIŞTIĞIM İŞYERİ İDARİ PERSONELİNE HAFTA İÇİ 08:00-17:30 SAATLERİNDE ÇALIŞTIRIYOR YANİ TOPLAM 9.SAAT ÜZERİNDEN 5 GÜN X 9.SAAT=45.SAAT ÜZERİNDEN İZNE ÇIKARTIYOR.HAFTALIK BAZDA İZNİNDEN 5.GÜN DÜŞÜYOR.BEN İSE İŞYERİNİN DÜZ ÇALIŞAN İŞÇİ STATÜSÜNDEYİM.HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİM İDARİ PERSONELLERLE YUKARIDAKİ GİBİ AYNI.FAKAT BENİM İZİNLERİM HAFTALIK BAZDA 6.GÜN OLARAK İZİNLERİMDEN DÜŞÜRÜLÜYOR.BU HAKMI,VEYA BİR MANTIĞI OLABİLİRMİ.BU ŞEKİLDE ÇALIŞAN BİRKAÇ ARKADAŞIM DAHA VAR.TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. Merhaba
   Sorunuz biraz karmaşık geldi, size faydalı olacak konuyla ilgili yorumum şu şekilde.
   Ücretli izin hesaplarında hafta tatili Pazar günüdür ve hesaba katılmaz, 6 gün üzerinden ücretli izin kullandırılır.
   Sizin haftanın 5 veya 6 günü çalışmanız birşeyi değiştirmez.
   Cumartesi gününü ücretli izin hesabında dikkate almamak işverenin insiyatifindedir.
   Size iyi çalışmalar.

 26. Merhaba Cihat Bey. 2014 temmuz ayında doğıum yaptım, ücretli izinlerim sonrasında ücretsiz kullandım ve ağustos 2015 itibariyle işe başladım. Şirkete girişim nisan 2008. Sorum şu: 2015 yılı için ücretli izin hakkım bulunuyor mu?işten çıkarılmam durumunda Kıdem tazminatım hesaplanırken ücretsiz izin kullandığım süreler dahil edilir mi?

  1. Merhaba
   Çalıştığınız her 1 yıllık süre sonunda ücretli izne hak kazanırsınız.
   Ücretsiz izinde geçen düreler hem Kıdem tazminatı hem de ücretli izin hesabında dikkate alınmaz.
   İş hayatınızda başarılar dilerim.

   1. Ücretsiz izinde geçen süreler çalışmışım gibi mi düşünşüyr yani? İlginiz için teşekkür ederim

 27. Merhabalar, ben 50 yaşındayım Ocak 2016’da 51 yaşıma giricem şu an itibariyle 20 günlük yıllık izinden faydalanabilirmiyim, teşekkürler.

 28. cihat bey mrb .
  personele verilen aylık yol / yemek bedellerinin yıllık izine çıkan personelden düşülmesimi gerekmektedir.
  bilgi verirmisiniz.

 29. merhaba cihat bey ben bir firmada 9 yıldır çalışıyorum fakat yıllık izinlerimi kullanamıyorum şu anda 53 gün iznim var içerde vede bir işimiz oldıgunda veya bir hastane işmiz oldugunda gelmediğimiz zaman işveren bunu yıllık izinden mahsup ediyor. benim sorum şu bu seneye ait 20 gün iznim var işverenin ihlal ettiği 33 gün iznim var ben bu durumda nasıl iş aktimi fesih edip kıdem tazminatımı alabilirim.

 30. İyi günler…
  İse giris tarihim 27 Ekim 2013 … Bu zamana kadar sadece bu sene Agustos ayinda 14 gun yillik izin kullandim… 2014 yilinda 1 senemi doldurdugum icin 14 gun daha izin hakkim varmidir acaba ?
  Tekekkurler…

 31. Merhaba cahit bey ben güvenlik şirketinde gözetim olarak çalışıyor um eski şirket sözleşmesi bittiği icin yeni şirket devr aldı ben eski şirkette 10 ay çalıştım 2 aydır yeni şirkette çalışmaktayım benim sorum ben ücretli izin hakkı alamazmiyim bilgilendirir seniz sevinirim

 32. Merhaba çalıştığımız yerde sigortamızın işe giriş tarihinden 20 gün sonra başladığını fark edersek ne gibi haklarımız var

 33. Merhaba,
  2008 yılında kullandığım yıllık izin fazla diye işyerim 2016 yılı iznimden 5 gün düşmek istiyor. Böyle bir hakları var mı? 2008 yılında muhasebe evrakları hazırladı bende izni hesaplamadan imzaladım.Şimdide yanlış hesaplamışız fazla izin kullandın diyorlar.Ama o günkü iznin fazla olup olmadığınıda biliyorum. Ne yapmam gerekir.
  Teşekkürler.

 34. merhaba işe 2010 yılı nisan ayında girdim simdi benim kaç gün izin hakkım var

  1. Merhaba işe giriş tarihinden itibaren düzenli çalıştığınız sürece her doldurduğunuz 1 yıllık süre için 14 gün izin hakkınız vardır. 6 x 14 gün = 84 gün izin kullanmış olmanız lazımdı şimdiye kadar.

 35. Merhaba ,
  Çalışanımız 4 ay doğum izninden sonra 7 ay da ücretsiz izin kullandı. Biz işten çıkarmadık yani. Şimdi de yıllık izni olduğunu ve bunu kullanmak istediğini söylüyor. 11 ay boyunca ara vermiş , çalışmamış personelin yıllık izin durumu nasıl hesaplanmaktadır? Teşekkürler

 36. Cihat Bey Merhaba,

  1991 yılı temmuz ayı sgk aktif sigortalılık başlangıcım mevcut çalışmalarım bugüne kadar 6150 gün oldu şimdi yeni işyerinde 1 yıllık sgk lıyım yıllık izin sürem ne kadar kullanmalıyım vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

  İyi Çalışmalar Dilerim

  1. İbrahim bey biraz geç cevap vermiş oldum ancak sizin için değişen bir şey yok ücretli izin hakkınız 1 yıllık süre dolduğunda 14 gündür.

 37. cihat bey slmlar. ben 22 aralık 2014te işe başladım. yıllık izin konusunda hak edişim 22 aralık 2015 fakat bu tarihten sona nasıl 14 gün izin kullanacağım. iznim 2016 ya mı sarkar. yada işveren kabul ederse aralık ayı içinde daha erken izin kullanmayı talep etsem izin kullanabilir miyim teşekkürler…

  1. Serkan bey sorunuzu biraz geç cevapladım ancak 1 yıllık süre dolduktan sonra istediğiniz gün işverenle analaşarak kullanmaya başlayabilirsiniz, ayın içerisinde herhangi bir başlayabilir, bir kısmı Aralık 2015, bir kısmı Ocak 2016’ya denk gelebilir. Bu durum yıllık ücretli izin açısından sorun teşkil etmez.

 38. Cihat bey merhaba 02.02.2014 tarihinde işe başlayan ve ayda 4 gün prim ödenen işçi yıllık izin hakeder mi?

  1. Merhaba Musa bey biraz cevaplıyorum kusura bakmayın, işe başladığı tarihten itibaren 1 yıl süre dolduğunda her bir yıl için 14 gün izni hakkeder ancak, bu 14 gün izin kullandığında haftalık çalıştığı gün sayısı kadar izin ücretini ödemiş olursunuz. Örneğin 14 gün içinde normalde hafta bir gün çalışsa 2 günün ücretini ödersiniz.
   Kolay gelsin..

 39. Merhaba

  5 gün senelik izin kullanan bir kişi pazartesi gününde izin süresi başlar ise ne zaman iş başı yapması gerekmektedir ? C.tesi ve pazar çalışmamız yoktur. 45 saat çalışma süresini hafta içi 5 günde tamamlıyoruz.Bilgilendirebilir misiniz_?

   1. Cihat Bey yardımınız için teşekkürler yalnız bir sorum daha olacak. Eğer işçi pazartesi-salı çalışmış izine ayrılmak istiyor ve sadece 3 gün senelik izininden kullanarak pazartesi iş başı yapacak bir kişi çarşamba-perşembe-cuma izninden düşülür mü yoksa c.teside düşülerek 4 gün mü izinden düşülür_?

 40. Kolay gelsin Cihat bey. 40 yaşındayım. 3 haziran 2013 den işe başladım 6 kasimda 2015 ayrildim sadece 2 gün yılık izin kullandım.Net maaşım 1517 TL. kullanmadığım izin günler ne kadar para almaya hakkım var.

  Teşekkürler

 41. CİHAT BEY MERHABA, 01.06.2010 İŞE GİRİŞ TARİHİM 01.06.2011 YILINDA İZİN HAKKIM DOĞDU VE KULLANDIM. 2012 -2013-2014 VE 2015 DE İZİNLERİMİ KULLANDIM. 2011 YILINDA 2010 YILI İZNİMİ KULLANDIM 2012 YILINDA 2011 YILI İZNİMİ KULLANDIM DİYE OLUYOR SANIRIM ? 2015 YILINDA 2014 İZNİMİ KULLANDIM.31/12/2015 YILINDA SGK ÇIKIŞIM YAPILDI.İÇERİDE KALAN İZNİM OLUYOR MU.

  1. Merhaba Gül hanım, izin hakkınız olmuyor, yıl esaslı değil, tamamladığınız her 1 yıllık süre için izin hakkınız olur, son 1 yıllık süre dolmadan işte ayrıldığınız için son izin hakkınıza elveda demişsiniz, yeni izinlere odaklanacaksınız.

   1. Peki daha yil bitmeden o yila ait iznin 4 gununu kullandiysam, calistigim sirket bunu son maasimdan kesebilir mi? 2014 haziran aynda baslidigim ise 2016 nisanda son verildi. Ilk yil kullandim, 2015 hazirandan sonra 2016 yilinin nisanina gelince ayrildim. Daha 2. Sene dolmamisti. Insallah kesmezler.s

    1. Merhaba tam olarak şunu söyleyebilirim dolmamış yıla ilişkin yıllık izine mahsuben kullandığınız izin sürelerinin bedeli şirket isterse işten ayrılırken yapacağı ödemeden kesebilir.

 42. İyi günler 9 yıl özel bir şirkette sigortalı olarak çalıştım iş değişikliği nedeniyle tekrar başka bir özel şirkette 1 senemi doldurarark izin hakkı kazandım. Yeni iş yerinde kaç gün izin hakkı kazanmış olabilirim.

 43. Merhaba,

  ocak 2011’de bulunduğum firmada işe girdim. Doğum iznimden sonra iki ay ücretsiz izin kullandım… işe geri geldiğimde yıllık izin hakkedişlerimin 2 ay ücretsiz izin kullandığım için 2 ay ötelendiğini duydum. Yani bundan sonra her yıl ocakta değil martta yenilenecekmiş izin günlerim. Bu durum doğru mu bilgi verir misiniz

 44. Cihat Bey Merhaba,

  2010 Eylül ayında bir vakıf üniversitesinde işe başladım. Bir yılımı doldurduğumda eğitim süresine denk geleceği için 2010 Temmuz’da yıllık izin kullanmak istedim. O dönemin üniversite yönetimi ben dahil bütün akademik personele 1 yılını doldurmamış olmasına karşın 20 gün ücretli yıllık izin verdi ve o günden bu güne her yıl 20 gün ücretli izin kullandık. Ancak bu yıl üniversite yönetimi değişti. Yeni yönetim geçmişte izin hakkımız olmamasına karşın bize fazladan izin verildiği ve bu izin günlerinin bu yıl ki izinlerimizden düşüleceğini ve dolayısıyla bu yıl yıllık izin kullanamayacağımızı belirtiyor. Bunun hukuki olduğu ve adının “mahsuplaştırma” olduğu iddia ediliyor. İşverenin 6 yıl önce işçi lehine kullandığı inisiyatiften dolayı bugünkü izin hakkını elinden alma gibi bir hakkı var mı?

  Ücretli izinlerle ilgili diğer bir konu da çocuklarımızın okulu, yakınlarımızın hastalığı veya kişisel işlerimiz dolayısıyla tam gün izin almamız gerektiğinde bu izinler birer birer yıllık izinden düşülüyor. Bu uygulama hukuki mi?

  Vakit ayırdığınız için şimdiden teşekkürler. İyi Çalışmalar

  1. Merhaba Koray bey, daha önce lehinize kullandırılan izinlerle ilgili sizin talebiniz olmadığı için yeni mahsupları kabul etmeme hakkınız var. Ancak kendi işleriniz için kullandığınız izinler ya yıllık izinden mahsup edilir ya da günlük ücretinize mahsup edilir, bu yanlış bir uygulama değil.

 45. Cihat bey merhaba ben 23.05.2008 tarihinde özel bir şirkette çalışmaya başladım bu tarihten itibaren hak etmiş olduğum 110 günlük yıllık iznimin 26 gününü kullandım 84 gün kullanacağım izin kaldı. Bununla ilgili şirkete dava açmayı düşünüyorum. Bu durum yasal mıdır değil midir? Konu hakkında bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

 46. cihat bey kolay gelsin . ben 2015 yılının haziran ayının 4 ünde x……(otel )) sırketınde işe basladım .bir belgem eksık oldugu ıcın farklı bır departmanda baslattırlar .daha sonra temmuz ayının 15 inde belgemi tamamladım ve ılk basladıgım departmandan ıstafa yazdırdılar aynı gun ılk basvurudugum departmana gectım . yıllık iznimin dolması haziran 4 demi yoksa temmuz 15 demi doluyor …!!!

 47. ben iş yerinde 12 senedir çalışıyom işi bıraktım yeni hiç senelik izin kulanmadım sözleşmeli işçide değiim kulanmadığım izinlerimin parasını alabilirmiyim saygılar

 48. Merhabalar Cihat Bey,
  15 Haziran 2016 tarihinde 14 günlük yıllık iznime hak kazandım. Şirketim 01.01.2017 tarihine kadar kullanmam gerektiğini kullanmazsam onların zor duruma gireceğini bildirmişlerdir. Ama şuanda gereksiz yere yıllık iznimi kullanmak istemiyorum.

  Yıllık izinleri bir sonraki yıl devredemez mi?
  Yada çıkmak istemiyorsam ne yapmalıyım?

  1. Merhaba Özkan bey, izin süresi her yıl dolduktan sonra personelin dinlenmesi için tanınan bir süredir, doğru olan devretmeden kullanmanızdır ve bu kullanım işyerine uygun olan dönem olmalıdır, kullanım açısından karşılıklı anlaşmanız gereklidir.

 49. Cihat bey merhaba,
  2012 aralık da işyerim kapandı, ben 2013 eylülde aynı işlemenin başka bir şubesinde işe başladım.
  kapanan şubeden çıkışımızda yasal haklarımız ödendi, şuan aynı işletmede 68 ayım dolmuş durumda,
  20 günlük izin hakkı elde ediyor muyum?
  saygılar.

 50. Cihat bey merhaba,

  Çalıştığım işyerinden ayrılmak istiyorum. 2 Yıldan fazla çalışıyorum. 1. Yılda 10 gün izin kullandım. 2. Yıl da hiç kullanmadım. İşveren 1.Yıldan 4 2.yıldan 14 gün izin sürem olduğunu toplam 18 gün yaptığını söylüyor ve buna göre izin ücretimi hesaplıyor. Ben ise ödenen ücretin iş gününe isabet ettiğini ve izin kullansa idim pazar günlerini de ödeyeceklerini söyleyip 21 gün olması gerektiğini söylüyorum. Sizce ne olması gerekir.
  Kolaylıklar dilerim…

 51. Cihan bey merhaba

  6 yıldır çalıştığım işyerimden 20 günlük olan yasal iş hakkımı sözlü olarak istedim ancak 14 gün olarak yıllık izin verebileceklerini ilettiler bu durumda ihtar çektirip yine olumlu cvp alamazsam haklı fesih yapıp kıdem tazminatı mı alabilirmiyim teşekkürler.

  1. Merhaba Ömer bey evet hakkınızı belirttiğiniz gibi ücretli izin süresine itiraz ihtarı sonrası kabul etmezlerse haklı sebepler fesih ihtarı çekip kıdem tazminatı isteyebilirsiniz.

 52. Selam ben kyk yurdunda özel güvenlik taşeron -olarak 3 yıl calisip tazminat almadan istifa ettim(istifasının akabinde iki farklı yerde yani clup ve sigorta şirketinde calistim ve işten ayrıldım ) 1.5 yıl sonra yine kyk yani aynı kurum bünyesinde fakat farklı bir yurtta yine güvenlik olarak işe başladım yıllık izin hakkım sıfırlandı.iki bucuk yıldır calisiyorum eskiden 3 yıl calistigim yurttaki süreyle birlestırınce 5 yıl dolmuş oluyor hatta sadece kyk da calistigim gün sayımı edevletten hesapladım 2298 gün yapıyor aslında gecen sene dolmuştu ama 14 gun izin kullandım bu sene yeni öğrendim aynı kurum bünyesinde bünyesinde daha önce çalışılan gunler ve şimdiki aktıf caliştıgım gun toplamı 1500 yani 5 yıl dolduruyorsa 3 hafta izin kullanabilirmişiz ben yeni duydum Oysaki gecen sene de 3 hafta kullanabilirmişim henüz iş yeri ile konuyu konuşmadım ama bi arkadas o sekilde izin kullanmış ondan duydum şimdi size sorum :
  Gecen sene bu izni kullanabilir miydim .bu sene, gecen sene bilgim olmadıgı için kullanmadığım o 1hafta iznin iadesini talep edebilirmiyim normalde izinleri eritıyoruz gelecek yıla izin bırakılırsa izinler yanıyor.
  2.sorum kyk dan istifa edip sonra tekrar aynı bunyede işe basladim ama arada iki farklı iş kolunda çalişmiş olmam iş gunlerımı birlestırmem konusunda engel teşkil eder mi

  1. Merhaba arkadaşınızın durumu sizin durumunuz ile aynı olmayabilir. Bu nedenle 1,5 yıl önce kıdeminizi sıfırlayıp uzun bir aradan sonra tekrar başlamak 5 yılı bir bütün olarak değerlendirme imkanı vermez size. Konu işyerinizin insiyatifinde olduğu için işyeri yetkilisi ile görüşmekte fayda var. Kolay gelsin.

 53. ben 5 yıldır işyerimde çalışmaktayım 15.10.2017.de yılımı dolduracagım ama ben 30.09.2017 tarihinde işten ayrılacagım benim yıllık izin hakkım olacakmı

 54. cihat bey bir de bu ayin maasi dedigim gibi 20 sinde yatti ve icerden elden 250 lira avans cektim. bugun toplanti oldu oteki aya bu avanslar maasindan kesilip o kadar yatacak dendi ben kesilmesini istemiyorum elden odemek istwmiyorum. eger ki kesilmesini istememe ragmen kesilirse ne hakkim olur cunku zam yapilacak dendi yapilmadi sozler havada kaldi magdurum yardimlariniz bekliyorum.iyi aksamlar

 55. cihat bey merhaba yine ben aklimda cok soru var sizi rahatsiz ediyorum lakin ise baslamadan konusulan 1 5 arasi maas denmisti. simdi belge isteyince ne zaman yatar sozlesme yapariz ayin 15 de yapariz istersek dendi basda konusulan ama sozlesme yapilmayan 1 ile 5 arasi isveren kafasina gore sozlesme yi 15 maaslar deyip imzala derse ne hakkim vardir kabul etmez isek tazminat.hakkimiz dogar mi yoksa isveren mi hakli.cikar.

 56. İyi akşamlar ben 2018 ocak ayında emekli oldum aynı işyerinde halen devam ediyorum işyerinden sadece kıdem tazminatı aldım içerde mevcut izinlerim var benim yeni yıllık izin hakkım 26 gün olarak devammi eder yoksa yeni başlamış gibi 14 gün olarak devammi eder teşekkürler

 57. iyi günler ben 2 yıldır bir işyerinde çalışıyorum 2020nin kasım ayında 1 hafta yıllık izin hakkımı kullanmıştım.2021in mart ayında yıllık iznimin 10 gününü kullanmak istiyorum.izin kullandığım tarihten sonra 1 yıl geçtikten sonra mı yıllık izin kullanma hakkım oluyor. kasımda kullandım diye martta kullanmak gibi bir isteğim olamaz mı?

  1. 2019 yılının şubat ayında işe başladım yani 2. yılımı 2021in şubat ayında doldurdum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »